คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Nursing ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
โทร. 053-170-331-3. ต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายธุรการ 2192