คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ประวัติคณะ

Faculty of Nursing ประวัติคณะ

ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเชียงรายโดยแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส และพัฒนาพื้นฐานการศึกษาให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยเชียงรายและได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวโรกาสครบรอบ 60 ปีของการครองราชย์ที่พระองค์ท่านทรงมีพระจริยวัตรและพระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขอความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อดำเนินการสอนทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยในการประชุมสภาวิทยาลัยเชียงรายครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เชื่อว่าการบูรณาการการเรียนการสอนศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะนำมาซึ่งบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

ปณิธาน

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลวิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา การวิจัย และด้านนวัตกรรมการพยาบาลที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพภายในปี พ.ศ. 2565

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ และตอบสนองความต้องการของสังคม

3. บริการวิชาการตามความต้องการของสังคม

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาและภูมิปัญญาไทยอัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งานพยาบาลด้วยใจ

 

นโยบายและวัตถุประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นโยบาย

1. จัดการศึกษาทางการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

2. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

3. พัฒนาผลงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการและนำผลมาพัฒนางาน

4. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก

5. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาไทย

6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน

7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยสาขาการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องและผลงานวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล

3. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมโดยมุ่งเน้นในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

4. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาไทย