คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย


เรื่อง คำแนะนำสำหรับนักศึกษาการปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอน

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)