คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Engineering ข่าว & กิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดสอนจำนวน 2 สูตร ได้แก่

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า)

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล)

ทั้งสองหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร เมื่อจบไปแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ได้