คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เกี่ยวกับคณะ

Faculty of Engineering เกี่ยวกับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เริ่มดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ้งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมทั้ง 3 สาขา ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามสายอาชีพของตัวเอง ดังสโลแกนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” และมุ้งสร้างวิศวกร สู่ชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของชุมชนในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

ปรัชญา: วิศวกรที่ดีต้องมี ต้องมีคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ และประสบการณ์จริง
ปณิธาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม
วิสัยทัศน์: มุ่งผลิตวิศวกรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน
เอกลักษณ์: การมีผลผลิตโด่นเด่นในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คำขวัญ: ใผ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
เป้าประสงค์:
1. การบริหารและการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์อุดมศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสังคม
3. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
5. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมและนำสังคมตามปรัชญาการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์


อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณธรรม โดยสามารถนำความรู้และคุณธรรมไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และท้องถิ่นในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ คุณภาพและการบริการ

  • คุณภาพ หมายถึง บุคลากร อาจารย์และบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใดๆ ได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในงาน/ผลงานนั้นในระดับดีขึ้นไป
  • บริการ หมายถึง หมายถึง บุคลากร อาจารย์และบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มีมีจิตสาธารณะ คือ การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น สังคม ประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

จุดเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม

  • สังคมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ด้านเทคโนโลยีหรือสิ่งแวดล้อม
  • สังคมภายนอก คือ ด้านสุขภาพอนามัย

การรับรองปริญญา

เว็บไซต์ สภาวิศวกร http://www.coe.or.th

ลิ้งค์ตรวจสอบหลักสูตร ที่รับรอง http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หนังสือรับรอง รับรองไฟฟ้า

 

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หนังสือรับรอง รับรองเครื่องกล