คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Engineering ติดต่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
โทร. 053-170-331
Email: engineering.crc@gmail.com