คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) - 4 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• วิศวกรไฟฟ้า
• นักวิชาการไฟฟ้า
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานไฟฟ้า
• วิศวกรโรงงาน
• วิศวกรที่ปรึกษา
• วิศวกรโครงการ
• วิศวกรออกแบบ
• ผู้ช่วยอาจารย์
• ผู้ช่วยนักวิจัย
• ประกอบอาชีพส่วนตัวที่สอดคล้องกับโปรแกรมไฟฟ้า


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าองค์ความรู้ทางด้านพลังงานองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบจำลององค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม และนำสังคม

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
ค่าเทอม 35,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 35,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 3 ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• วิศวกรไฟฟ้า
• นักวิชาการไฟฟ้า
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานไฟฟ้า
• วิศวกรโรงงาน
• วิศวกรที่ปรึกษา
• วิศวกรโครงการ
• วิศวกรออกแบบ
• ผู้ช่วยอาจารย์
• ผู้ช่วยนักวิจัย
• ประกอบอาชีพส่วนตัวที่สอดคล้องกับโปรแกรมไฟฟ้า


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าองค์ความรู้ทางด้านพลังงานองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบจำลององค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม และนำสังคม

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
ค่าเทอม 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 225,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าองค์ความรู้ทางด้านพลังงานองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบจำลององค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม และนำสังคม

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร

  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
  • คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • สภาวิชาการวิทยาลัยเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
  • สภาวิทยาลัยเชียงราย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
  • เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษา 255

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) - 4 ปี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

อาชีพที่รองรับ
• วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบการลําเลียงน้ำในอาคาร รวมทั้งการ วิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆได้
• ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน หุ่นยนต์ ระบบควบคุม
• ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของวิทยาลัยเชียงราย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
ค่าเทอม 35,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 280,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 35,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.) - 3 ปี

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

อาชีพที่รองรับ
• วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบการลําเลียงน้ำในอาคาร รวมทั้งการ วิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆได้
• ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน อากาศยาน หุ่นยนต์ ระบบควบคุม
• ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของวิทยาลัยเชียงราย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วุฒิการศึกษา (ย่อ) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
ค่าเทอม 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 25,000 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลของวิทยาลัยเชียงราย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ ผลิต การบริการ และประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจน

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
  • เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
  • คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • สภาวิชาการวิทยาลัยเชียงราย อนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
  • สภาวิทยาลัยเชียงรายอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปีการศึกษา 2559