คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Engineering ข่าว & กิจกรรม กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 (แผนการเรียนวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563