วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก

กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

รณรงค์วันเอดส์โลก (WORLD AIDS DAY)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ได้เดินรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน