คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ผลงานทางวิชาการ

Faculty of Public Health ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

 

ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1. จักรพันธ์ ชัยทัศน์
ตุนท์ ชมชื่น
วัชรี มนัสสนิท
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายการศึกษาที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเหนือ 2559 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
2. อาจารย์ตุนท์ ชมชื่น
อาจารย์สุนทรี สุรัตน์
เบญญาภา มุชชานันท์
ปัจจัยทำนายประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย กันยายน - ธันวาคม 2559 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตเครือข่ายบริหารการวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
3. อาจารย์เกวลี เครือจักร
อาจารย์กิตติ ศศิวิมลลักษณ์
วิโรจน์ มงคลเทพ
ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2559 วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
4. อาจารย์งามนิตย์ ราชกิจ
อาจารย์นฤมล ดีกัลป์ลา
กสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านแม่สลอง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
5. อาจารย์พยงค์ ขุนสะอาด
อาจารย์นัฏฐิณี นามวงศ์
อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น
อาจารย์ณรงค์ชัย ใจวงศ์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บ้านฮ่องแฮ่ จังหวัดเชียงราย กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
6. อาจารย์นัฎฐิณี นามวงศ์
อาจารย์พยงค์ ขุนสะอาด
อาจารย์ภัทราภรณ์ สอนคำมี
นิรุธ อินต๊ะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
7. อาจารย์เกวลี เครือจักร
อาจารย์กิตติ ศศิวิมลลักษณ์
อาจารย์สายฝน คิมอิ๋ง
ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
8. อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น
อาจารย์สุนทรี สุรัตน์
คุณภาพการจัดบริการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 "วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
9. อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น
นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
กาลัญญู อรุณ
อาจารย์พยงค์ ขุนสะอาด
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครั้งที่ 1 "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
10. อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น
ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลีอาจารย์พยงค์ ขุนสะอาด
สุณัฐชา วงค์การณ์
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

 

 

 

งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2560

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ แหล่งที่เผยแพร่
(ชื่อวารสาร สถานที่ จังหวัด ประเทศ)
1 ประภาธิดา วุฒิชา
งามนิตย์ ราชกิจ
เรือนทอง ใหม่อารินทร์
การประเมินวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มิถุนายน 2560 เชียงรายเวชสารจังหวัดเชียงรายประเทศไทย
2 เกวลีเครือจักร
ธานัท นิตย์คำหาญ
วันทนีย์ ชวพงษ์
ผลของการใช้แผนสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนำครอบครัวบ้านสันทางหลวงตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มิถุนายน 2560 เชียงรายเวชสารจังหวัดเชียงรายประเทศไทย
3 สุเวช พิมน้ำเย็น
งามนิตย์ ราชกิจ
พยงค์ ขุนสะอาด
วรัฎฐยา ทวีสุข
นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดบริการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ธันวาคม 2560 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลับเชียงราย - ผลงานวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลับเชียงราย - ผลงานวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอาจารย์งามนิตย์ ราชกิจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย