คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ติดต่อคณะ

Faculty of Public Health ติดต่อคณะ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
โทร. 053-170-331-3 ต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2172 หรือ 2173