คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

1 มิ.ย. 64 เวลา 8.00 - 16.00 น.