คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปริญญาตรี

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต - 6 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาชีพที่รองรับ
• แพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาล/คลินิก ท้้งรัฐบาลและเอกชน
• อาจารย์เจ้าหน้าที่วิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
• ประกอบธุรกิจต่างๆ ทางด้านการแพทย์แผนจีน
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์


• นักศึกษาคณะแพทย์แผนจีนของวิทยาลัยเชียงราย จะได้ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนจีนที่ Hubei University of chinese Medicine หรือ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ถึง 2 ปีเต็ม
• พิเศษ! หากนักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป จะสามารถข้ามไปเรียนชั้นปีที่ 2 พร้อมส่วดลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย
• เรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)

วุฒิการศึกษา การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) พจ.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต
ค่าเทอม 62,500 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 750,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) 62,500 บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาจีน
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
องค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน (ไม่นับหน่วยกิต) -
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15
2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48
4. หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน 101
4.1 กลุ่มหลักพื้นฐานวิชาชีพ 31
4.2 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 1 10
4.3 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 2 40
4.4 การฝึกเวชปฏิบัติ 20
5. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 185