Faculty of Oriental Medicine วิทยาลัยเชียงราย

Bachelor Degree

Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

Bachelor of Traditional Chinese Medicine - 5 years

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
✅ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
✅ นักศึกษาแพทย์จีนของวิทยาลัยเชียงราย จะได้ไปฝึกงานจริงที่ประเทศจีน กับ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (天津中医药大学) ถึง 2 ปีเต็ม
✅ พิเศษ! หากนักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป จะสามารถข้ามไปเรียนชั้นปีที่ 2 พร้อมส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย
✅ เรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้เลย

Career Path
• แพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาล/คลินิก ท้้งรัฐบาลและเอกชน
• อาจารย์เจ้าหน้าที่วิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
• ประกอบธุรกิจต่างๆ ทางด้านการแพทย์แผนจีน
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์

Degree (Full) Bachelor of Traditional Chinese Medicine
Degree (Short) B.CM.
Credits 181 Credits
Tuition Fee 67,500 THB
Tuition Fee (Throughout Course) 810,000 THB
Student Loan 81,000 THB
Languages จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาจีน
Remark หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

Curriculum

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
องค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน (ไม่นับหน่วยกิต) -
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15
2.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48
4. หมวดวิชาชีพเฉพาะการแพทย์แผนจีน 101
4.1 กลุ่มหลักพื้นฐานวิชาชีพ 31
4.2 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 1 10
4.3 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่ 2 40
4.4 การฝึกเวชปฏิบัติ 20
5. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 185