คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Oriental Medicine ปฏิทินการศึกษา

24 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 26 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2562 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-5 1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 2-5 ขำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 1 กค - 5 กค 62 8 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 15 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 23 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 29 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกการเพิกถอน 30 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 1 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. พิธีไหว้ครู 3 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้อง วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบกลางภาค สอบกลางภาค 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562 26 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 20 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 23 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา 30 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ส่งข้อสอบปลายภาค 21 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 30 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันปิดภาคการศึกษา 30 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1-5 พบอาจารย์ที่่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562 4 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1 -5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 4 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562 11 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 11 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 18 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 19 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกการเพิกถอน โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 26 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 11 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562 23 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบกลางภาค 2/2562 6 ม.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 31 ม.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 3 ก.พ. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 3 ก.พ. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 27 เม.ย. 63 เวลา 8.00 - 23.30 น. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ 15 มิ.ย. 64 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 6 พ.ค. 65 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 15 ธ.ค. 65 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565