บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Graduate School ข่าว & กิจกรรม จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู"

จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู"

จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงรายจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู" วันอาทิตย์ที 28 มกราคม 2561 โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา