บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

เกี่ยวกับคณะ

Graduate School เกี่ยวกับคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายได้เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเห็นว่าการศึกษาขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพของนักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ ครู ตลอดจนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสูง สามารนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยเชียงราย เนื่องจากเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรของอาเซียน โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล” โดยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงรายได้เริ่มจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) โดยทุกหลักมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HED) เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความพร้อมและรองรับการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข็มแข็งในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการและภาษา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการ และการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตชั้นสูงด้านศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย ควบคู่กับคุณภาพ จริยธรรม ให้เป็นผู้นำในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อประสานและดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัย และขององค์กรภายนอกให้มีความสามารถในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 4. ศักยภาพบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ข้อมูลและนวัตกรรมทางวิชาการ โดยการจัดการองค์ความรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 5. ดำเนินการจัดหาและประสานงานให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. ดำเนินการประสานงานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพ โดยยึดหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HED)
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อประสานและดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยระดับสูงรวมทั้งพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

อัตลักษณ์

การมีความรู้ (4 ประการ) คุณธรรม (7 ประการ) และสามารถนำความรู้และคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกลักษณ์

ผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก

EUD
E = Education and Ethic
D = Development
U = Unity and Unique

สัญลักษณ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รูปองค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนฐาน 5 ชั้น มีรัศมีอยู่โดยรอบยอดองค์พระธาตุ เป็นสีทองทั้งหมด

 • รูปองค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนฐาน 5 ชั้น พระธาตุจอมทองเป็นที่สักการะของชาวล้านนา
 • ฐาน 5 ชั้น หมายถึง ลำดัลความต้องการของมาสโลว์ มี 5 ระดับ โดยเรียงจากความต้องการระดับขั้นต้นดังต่อไปนี้
  • ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย
  • ขั้นที่ 2 ความต้องการด้านความปลอดภัย
  • ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม
  • ขั้นที่ 4 ความต้องการการยกย่อง
  • ขั้นที่ 5 ความต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต
 • รัศมีอยู่โดยรอบยอดองค์พระธาตุ หมายถึง ความรุ่งเรืองของชีวิต
 • ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ จึงหมายถึง “คุณธรรม นำชีวิต ไปสู่ความสำเร็จ”
 • สี เครื่องหมายทั้งหมดเป็นสีทอง คือ สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง

รายชื่ออาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

 • ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ ที่ปรึกษา
 • ดร.จินตนา จันทร์เจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ดร.จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รก. หัวหน้างานบริหารวิชาการ)
 • ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ดูแลด้านกิจการนักศึกษา
 • ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ดูแลด้านบริการวิชาการ