Graduate School วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

Graduate School News & Activities จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู"

จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู"

จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงรายจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาชีพครู" วันอาทิตย์ที 28 มกราคม 2561 โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา