คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต - 2 ปี

สาขาการตลาดดิจิทัล

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

ปริญญาตรี

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส.)

บัญชีบัณฑิต - 2 ปี

สาขาบัญชีบัณฑิต

ภาคพิเศษ(เรียนวันอาทิตย์)
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.(เทียบโอน)

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
วุฒิการศึกษา (ย่อ) บช.บ.
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
ค่าเทอม บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
กองทุนกู้ยืม (ต่อเทอม) บาท
ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดอื่นๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558