Faculty of Business Administration วิทยาลัยเชียงราย

Faculty of Business Administration

+ View More


บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)

บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) - 4 years

การบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

บัญชีบัณฑิต ปวส.เทียบโอน ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 years

การบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
• นักศึกษาเทียบโอน 2 ปี ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บัญชีบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 years

การบัญชี

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้

บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี - 4 years

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน ปวส. ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ มหาชน) - 2 years

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เคยได้รับทุนกับบริษัท ซีพี ออลล์ (มหาชน)


คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ที่เคยได้รับทุนจาก บริษัท CP ALL (ทุกโครงการต่อเนื่อง) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)

บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) - 4 years

การตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ทุกโปรแกรม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) - 2 years

การตลาด

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอนภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) - 2 years

การตลาด

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• หลักสูตร 2 ปี นักศึกษาเทียบโอน ภาคปกติและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


เป็นหลักสูตรปฏิบัติการโดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างโอกาสที่บัณฑิตจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบการ