Faculty of Business Administration วิทยาลัยเชียงราย

Faculty of Business Administration

+ View More


Bachelor of Accountancy
Bachelor of Accountancy

Bachelor of Accountancy - 4 years

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

บัญชีบัญฑิต - 2 years

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาบัญชีต่อเนื่องเท่านั้น. (เทียบโอน)


- บัณฑิตในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้