Faculty of Business Administration วิทยาลัยเชียงราย

Faculty of Business Administration

+ View More


Bachelor of Accountancy
Bachelor of Accountancy

Bachelor of Accountancy - 4 years

การบัญชี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.


เพราะเรื่องของ "การจัดการการเงิน" หรือ "ทำบัญชี" นั้นถือเป็นส่วนงานที่สำคัญอย่างมากของสถาบัน อุตสาหกรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี รวมถึงอาขีพที่เกี่ยวข้อกับสายงานบัญชีอีกด้วย

Bachelor of Business Administration Program
Bachelor of Business Administration Program

Bachelor of Business Administration Program - 4 years

การจัดการทั่วไป

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

Bachelor of Business Administration Program (Diploma Credit Transfer) - 2 years

การจัดการทั่วไป

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีจิตอาสาในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จะมีส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในประเทศไทยอันจะส่งผลให้องค์กรเหล่านั้น มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย

Bachelor of Business Administration Program
Bachelor of Business Administration Program

Bachelor of Business Administration Program - 4 years

การตลาดดิจิตอล

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

Bachelor of Business Administration Program (Diploma Credit Transfer) - 2 years

การตลาดดิจิตอล

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


จากการเปลี่ยนแปลงไปในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่นำหลักการตลาดมาประยุกต์ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีการตลาดที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการฝึกงานจริงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดดิจิทัล มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้งานทำในสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ และนักสื่อสารการตลาดออนไลน์

Bachelor of Business Administration Program
Bachelor of Business Administration Program

Bachelor of Business Administration Program - 4 years

การจัดการธุรกิจสุขภาพ

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

Bachelor of Business Administration Program (Diploma Credit Transfer) - 2 years

การจัดการธุรกิจสุขภาพ

ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (เทียบโอน)


เมื่อนักศึกษาเรียนจบปีที่ 1 จะได้ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (P.N.) ทันที สามารถนำไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ ให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในปีที่ 2-4 โดยไม่กระทบการเรียน