คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย

เกี่ยวกับคณะ

Faculty of Business Administration เกี่ยวกับคณะ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเชียงราย

ปีการศึกษา 2547 คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกที่เปิดดำเนินการสอนในวิทยาลัยเชียงราย คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่เสริมสร้างต่อระบบการศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา ได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของสังคม หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 สาขาวิชา คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ในปีการศึกษา 2553) รับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี

ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจได้ปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ตามพรบ.การศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน ทั้งนี้ได้งดรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นการจัดการระบบสารสนเทศ, การจัดการ E-Commerce ในปีการศึกษา 2559 ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลขึ้นมาอีก 1 หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล โดยเริ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2650 ในปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจเปิดสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตรคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญาคือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม

 • ความรู้ 4 ประการ: รู้วิชาการเลิศ รู้จักตนเอง รู้จักสังคม รู้จักรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
 • คุณธรรม 7 ประการ: วินัย ขยัน อดทน เสียสละ รักงาน ซื่อสัตย์ กตัญญู
 • นำสังคม: บัณฑิตนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งความสมานฉันท์อันเป็นสังคมที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีศีลธรรมจรรยา มีความเป็นสากล ตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดีงาม มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติจริงเพื่อประกอบวิชาชีพ ให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มคุณค่าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การคิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม ความเป็นสากลและมีสำนึกรักแผ่นดิน
 2. สร้างงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ และให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในท้องถิ่นประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
 3. ส่งเสริมค่านิยมในการเชิดชูคนดี รับผิดชอบต่อสังคมและการปกครองแบบธรรมาภิบาล
 4. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมล้านนาให้มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. การบริหารและการพัฒนาภายในคณะมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสังคม
 3. เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 4. การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 5. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรมและนำสังคมตามปรัชญาการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

เก่งบริหาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม