บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Graduate School ข่าว & กิจกรรม คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล

คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล

คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล

 คุรุสภาชี้แจง "การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)"

จากการสื่อสารของสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตร 7 โมดูล (Module)

คุรุสภา ขอชี้แจงว่าหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์ ที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

มีเงื่อนไขในการเปิดอบรมให้กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวที่มีการผ่อนผันฯ ในฐานข้อมูลของคุรุสภาเท่านั้น

ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูยังคงมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คุรุสภารับรอง

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่  http://www.ksp.or.th