บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Graduate School ข่าว & กิจกรรม เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ด้วย คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่7/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ของวิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเชียงราย จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 180 คน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรจำนวนเงิน 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยในวันที่สมัครผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและค่ายืนยันสิทธิ์ ดังนี้
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่ายืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท

 ช่องทางการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย (จันทร์-อาทิตย์)
2.สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2sfbEzf

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0905196389 อ.แจน