Graduate School วิทยาลัยเชียงราย

Graduate Diploma Program

Graduate Diploma Program
Graduate Diploma Program

Graduate Diploma (Teaching Profession) - 1 Year 6 months

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจครู จากหน่วยงานต้นสังกัด
• มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
• มีสัญญาจ้างการเป็นครู
• มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน


หลักสูตรนี้เรียนจบภายใน 2 เทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่วิทยาลัยนเชียงราย เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ

Degree (Full) Graduate Diploma (Teaching Profession)
Degree (Short) Grad. Dip. (Teaching Profession)
Credits 35 Credits
Tuition Fee THB
Tuition Fee (Throughout Course) 40,000 THB
Student Loan THB
Remark วัตถุประสงค์
• เพื่อเตรียมความรู้ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
• เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาโดยการเรียนหลักสูตรที่ปรับให้ทันสมัยกับการปฎิรูปการศึกษา
• เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกด้านการศึกษา

Curriculum

รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเรียน 27
75101 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3 (2-2-5)
75102 หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
75103 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
75104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
75105 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
75106 การวิจัยทางการศึกษาสำหรับครู 3 (2-2-5)
75107 จิตวิทยาการเรียนและการแนะแนว 3 (2-2-5)
75108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
75109 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8
75190 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (0-0-90)
75191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (0-0-240)
75192 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (0-0-240)

 

แผนการศึกษา

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 14 (8-8-110)
75190 การฝึกปฎิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 (0-0-90)
75101 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู 3 (2-2-5)
75102 หลักสูตรและการออกแบบจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
75103 ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5)
75107 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3 (2-2-5)
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 9 (4-4-250)
75191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 (0-0-240)
75105 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5)
75104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 12 (2-6-255)
75192 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (0-0-240)
75106 การวิจัยการศึกษาสำหรับครู 3 (2-2-5)
75108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
75109 การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3 (2-2-5)

Master Degree

Master of Education Program
Master of Education Program

Master of Education (Educational Administration) - 2 years

Educational Administration

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Degree (Full) Master of Education (Educational Administration)
Degree (Short) M.Ed. (Educational Administration)
Credits 0 Credit
Tuition Fee THB
Tuition Fee (Throughout Course) 90,000 THB
Student Loan THB
Languages จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
Remark พิเศษ! สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.บัณฑิต ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร เหลือ 80,000 บาท

Master Degree

Master of Science
Master of Science

Master of Science (Health Science Education) - 2 years

Health Science Education

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Degree (Full) Master of Science (Health Science Education)
Degree (Short) M.S. (Health Science Education)
Credits 0 Credit
Tuition Fee THB
Tuition Fee (Throughout Course) 100,000 THB
Student Loan THB
Languages จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย