บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Graduate School ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

17 มี.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562