บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Graduate School ปฏิทินการศึกษา วันปิดภาคการศึกษา

วันปิดภาคการศึกษา

30 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันปิดภาคการศึกษา 1/2562