Graduate School วิทยาลัยเชียงราย

Graduate School

+ View More


Graduate Diploma Program
Graduate Diploma Program

Graduate Diploma Program - 1 Year 6 months

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจครู จากหน่วยงานต้นสังกัด
• มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
• มีสัญญาจ้างการเป็นครู
• มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน


หลักสูตรนี้เรียนจบภายใน 2 เทอม และเทอมสุดท้าย ครูจะได้ฝึกสอนในโรงเรียนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่รับครูฝึกสอนและอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้ครูมีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ วิชาความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู จิตวิทยาสำหรับครู และการพัฒนาหลักสูตร ช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการสอนอีกด้วย เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่วิทยาลัยนเชียงราย เราจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทย เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม การเข้าร่วมการบริการชุมชน และการร่วมงานประเพณีไทยต่างๆ

Master of Education Program
Master of Education Program

Master of Education Program - 2 years

Educational Administration

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Master of Science
Master of Science

Master of Science - 2 years

Health Science Education

ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี