Faculty of Nursing วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

Faculty of Nursing News & Activities ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง