Faculty of Nursing วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

Faculty of Nursing News & Activities

คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ" Faculty of Nursing • 20 October 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัต... Faculty of Nursing • 17 July 2023 ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย Faculty of Nursing • 08 June 2023 เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่... Faculty of Nursing • 16 March 2023 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต  ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลั... Faculty of Nursing • 12 January 2023 วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ Faculty of Nursing • 25 October 2022 เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพั... Faculty of Nursing • 26 August 2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... Faculty of Nursing • 11 May 2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... Faculty of Nursing • 08 April 2022 วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ Faculty of Nursing • 21 October 2021 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง Faculty of Nursing • 07 October 2021 วันพยาบาลสากล วันพยาบาลสากล Faculty of Nursing • 12 May 2021 การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Faculty of Nursing • 20 March 2020 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ... Faculty of Nursing • 01 August 2019