Faculty of Nursing วิทยาลัยเชียงราย

Calendar

Faculty of Nursing Calendar ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้้นปีที 3 และ ชัั้นปีที่ 4

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้้นปีที 3 และ ชัั้นปีที่ 4

31 Aug , 8.00 - 16.00 hr