Faculty of Nursing วิทยาลัยเชียงราย

Calendar

Faculty of Nursing Calendar ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

01 May , 8.00 - 16.00 hr