Faculty of Public Health วิทยาลัยเชียงราย

Bachelor Degree

Bachelor of Public Health Program
Bachelor of Public Health Program

Bachelor of Public Health Program - 4 years

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.

Career Path
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิชาการสุขาภิบาล
• นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย
• เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
• เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
• อาจารย์


• เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์) ปวช. /ปวส. /กศน.
• มีการเรียนแบบ Buddy Learning “เพื่อนจบเราจบ”ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จไปด้วยกันทั่งรุ่น
• มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกเทอม ฝึกงานจริงที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
• จบมาได้รับวุฒิตรงสายงาน (ส.บ.) ซึ่งเอื้อต่อการสอบบรรจุเข้ารับราชได้

Degree (Full) Bachelor of Public Health Program
Degree (Short) B.P.H
Credits 143 Credits
Tuition Fee 35,000 THB
Tuition Fee (Throughout Course) 280,000 THB
Student Loan 35,000 THB
Languages จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
Remark หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

Curriculum

รายละเอียด จำนวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 35 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 41 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
02101 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
01102 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6)
01110 การใช้เหตุผลและการตัดสินใจ 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
03106 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6)
03107 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
03108 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
03101 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
05107 คณิตศาสตร์และสถิติ 3 (2-2-5)
04108 เคมีและฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2-2-5)
04203 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)

 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
65101 ชีววิทยาเบื้องต้น 3 (2-2-5)
65102 ชีวเคมี 3 (2-2-5)
65202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
65201 ชีวสถิติ 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
65103 กายวิภาคศาสตร์ 3 (2-2-5)
65104 สรีรวิทยา 3 (2-2-5)
65105 การสาธารณสุขเบื้องต้น 3 (3-0-6)
65203 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3 (3-0-6)
65204 ประชากรศาสตร์ 2 (2-0-4)
65301 โภชนาการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
65401 บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในกรณี ฉุกเฉิน 2 (1-2-3)

 

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 35 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หน่วยกิต
66203 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข 3 (2-2-5)
66301 วิทยาการระบาด 3 (3-0-6)
66401 หลักเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน 2 (2-0-4)
66402 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (2-0-4)
66205 การจัดการมลพิษและเหตุรำคาญ 2 (2-0-4)
66201 การจัดการน้ำสะอาดและการจัดการคุณภาพน้ำ 2 (1-2-3)
66202 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 2 (1-2-3)
66302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
66403 กฎหมายและจริยธรรมในงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
66204 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)
66305 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 3 (2-2-5)
66303 โรคติดเชื้อ 2 (2-0-4)
66304 โรคไร้เชื้อ 2 (2-0-4)
66206 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 1 (การสำรวจและวิเคราะห์ชุมชน) 3 (0-12-6)

 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 39 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยกิต
67201 การสร้างเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
67304 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข 3 (2-2-5)
67301 เภสัชวิทยาทางการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
67202 อนามัยชุมชน 3 (1-4-5)
67402 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ 3 (1-4-5)
67306 ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 2 (ฝึกปฏิบัติการวิจัยและการบำบัดโรคเบื้องต้น) 3 (0-12-6)
67303 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3 (2-2-5)
67305 การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
67203 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
67302 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3 (2-2-5)
67401 สัมมนาวิจัยสาธารณสุข 3 (1-4-5)
67403 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 2 (1-2-3)
67404 ฝึกวิชาชีพสาธารณสุข 6 (0-24-12)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
68201 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2 (2-0-4)
68202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข 2 (2-0-4)
68203 การออกกำลังกายและนันทนาการ 2 (1-2-3)
68204 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุขชุมชน 2 (1-2-3)
68301 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข 2 (2-0-4)
68302 การให้การปรึกษาทางสาธารณสุข 2 (1-2-3)
68303 เทคนิคการเฝ้าระวังในงานสาธารณสุข 2 (1-2-3)