วิทยาลัยเชียงราย

Work with Us

About Us Work with Us

ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา

Job Application Form
Job Title ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา
Department Chiangrai College
Positions 2 Positions
Education (อัตราค่าตอบแทน 12,000 - 15,000 บาท)
1.จบการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล
2.มีความรู้ความสามารถในงานช่างซ่อมงานประปา
3.มีความรู้ความสามารถในงานช่างซ่อมงานระบบไฟฟ้า
4.มีความรู้ความสามารถในงานช่างซ่อมแอร์
5.มีความตรงต่อเวลาและรับผิดขอบต่อหน้าที่สู
Required Documents หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11.แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
Others 2566
Opening Date 21 June 2023