วิทยาลัยเชียงราย

Work with Us

About Us Work with Us

ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทย์จีน

Faculty of Oriental Medicine Chiangrai College
Job Application Form
Job Title ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทย์จีน
Department Faculty of Oriental Medicine
Positions 1 Positions
Education 1. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
2. มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก
4. มีใจรักในด้านการสอน
Qualifications ณสมบัติของผู้สมัคร
1.คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.3 ไม่จำกัดเพศ
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.8. ไม่เคยอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีความของศาล หรืออยู่อยู่ในการะบวนการสืบสวนของทางราชการ
1.9 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดชนิดให้โทษ หรือป่วยในระยะที่แพทย์ให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประกาศรับ
Required Documents หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง (จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
9. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
11. แฟ้มข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Port Folio หรือ Resume)
Others 2565
Opening Date 27 May 2022