วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

และพัฒนาคุณภาพด้านบริการและวิชาการแก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ระหว่าง วิทยาลัยเชียงราย กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์