วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

Faculty of Nursing Chiangrai College

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย


เรื่อง คำแนะนำสำหรับนักศึกษาการปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอน

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)