วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 (์Novel coronavirus 2019)

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 (์Novel coronavirus 2019)