คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Public Health ข่าว & กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย

โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย

                       วิทยาลัยเชียงราย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงรายให้แม่ดีเด่นชุมชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 160 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ปี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด มีผศ.งามนิตย์ ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยเน้นการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย ใจ สิ่งแวดล้อม ในด้านอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และจัดทำถังขยะรักษ์โลก จำนวน 14 ใบ เพื่อมอบให้วัดต่างๆในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฝึกปฏิบัติ