คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 มิ.ย. 64 เวลา 8.00 - 16.00 น.