คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา วันปิดภาคการศึกษา

วันปิดภาคการศึกษา

ปิดภาคการศึกษา 2/2561

4 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.