คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561

สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561

วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

25 ก.พ. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.