คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา การเพิกถอนรายวิชา

การเพิกถอนรายวิชา

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา

28 ม.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.