คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา

31 ต.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏทินการศึกษา 2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2561 5 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2561 นักศึกษาทุกชั้นปี 1 -4 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 5 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดภาคการศึกษา เปิดภาคการศึกษา 2/2561 12 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. การเพิ่ม / การถอน / การเปลี่ยนกลุ่มวิชา วันแรกของการเพิ่ม/การถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 24 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 วันสอบกลางภาค วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 2 ม.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาส่งเอกสารขอจบการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 28 ม.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. การเพิกถอนรายวิชา วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา 25 ก.พ. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันปิดภาคการศึกษา ปิดภาคการศึกษา 2/2561