คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Public Health ปฏิทินการศึกษา

31 ต.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏทินการศึกษา 2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2561 5 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2561 นักศึกษาทุกชั้นปี 1 -4 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 5 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดภาคการศึกษา เปิดภาคการศึกษา 2/2561 12 พ.ย. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. การเพิ่ม / การถอน / การเปลี่ยนกลุ่มวิชา วันแรกของการเพิ่ม/การถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 24 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2561 วันสอบกลางภาค วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 2 ม.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาส่งเอกสารขอจบการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 28 ม.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. การเพิกถอนรายวิชา วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา 25 ก.พ. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 4 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันปิดภาคการศึกษา ปิดภาคการศึกษา 2/2561 13 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 18 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 18 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1 - 4 ชาระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน 25 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกของการเพิ่ม/การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดนไม่บันทึกสัญลักษณ์ "W" 1 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า วันสุดท้ายการเพิ่ม/การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ "W" และได้รับคืนค่าหน่วยกิต 5 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 5 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 9 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบกลางภาค สอบกลางภาค วันที่ 9 เมษายน - 19 เมษายน 2562 22 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 ส่งเอกสารขอจบการศึกษา 10 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 13 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 27 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบปลายภาค สอบปลายภาค 27 พค 2562 - 31 พค 2562 3 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันปิดภาคการศึกษา 10 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 24 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 26 มิ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2562 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 2-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-5 1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปที่ 2-5 ขำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 1 กค - 5 กค 62 8 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกของการเพิ่ม /การเพิกถอน/การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 15 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า 23 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันจำหน่ายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา 29 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันแรกการเพิกถอน โดยบันทึกดสัญลักษณ์ " W " และไม่ได้รับคืนค่าหน่วยกิต 30 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 1 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. พิธีไหว้ครู 3 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันเปิดโลกกิจกรรมและกิจกรรมรับน้อง 19 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบกลางภาค สอบกลางภาค 19 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2562 26 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ส่งเอกสารขอจบการศึกษา นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 20 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค 23 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ไม่ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต 30 ก.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. ส่งข้อสอบปลายภาค ัวันสุดท้ายการส่งข้อสอบปลายภาค 21 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสอบปลายภาค 28 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันปิดภาคการศึกษา 11 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น. วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562