คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

            ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ ดร.นฏกร อิตุพร ผู้ช่วยคณบดีงานทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาอัตลักษณ์   อาจารย์ธนัยรัตน์ และอาจารย์วรวรรณ สุภาตา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕