คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 

ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓