คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Faculty of Nursing ข่าว & กิจกรรม ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย


เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19