คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Nursing ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

5 ต.ค. 63 เวลา 8.00 - 16.00 น.