บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

Graduate School ข่าว & กิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู ประจำปกีารศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู ประจำปกีารศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู ประจำปกีารศึกษา 2562

รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 

รายงานตัวนักศึกษาและชำระค่าลงทะเบียน        เวลา 08.00 น - 09.00 น  

ปฐมนิเทศนักศึกษา                                      เวลา 09.00 น - 12.00 น.