บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Graduate School ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4

1 พ.ค. 66 เวลา 8.00 - 16.00 น.