คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

Faculty of Engineering ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1-5 พบอาจารย์ที่่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีที่ 1-5 พบอาจารย์ที่่ปรึกษา และลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2562

30 ต.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1-5 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและ ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562